0700 89 039
Уведомление за настъпване на застрахователно събитие по полица "Живот"
Застрахованото лице ли подава уведомлението?
Данни на застрахованото лице
Име:*
ЕГН:*
Месторабота:*
Адрес за кореспонденция: *
Личен мобилен телефон: *
е-mail:
Застрахователно събитие
Дата, на която е настъпило застрахователно събитие:*

Кратко описание:*
Декларация
Декларирам*, че:
  1. Чрез попълването на настоящата форма уведомявм Застрахователя за настъпило застрахователно събитие в изпълнение на задължението си съгласно Общите условия на застраховката.
  2. Запознат съм, че настоящето уведомление не отменя предявяването на застрахователна претенция от Застрахованото лице (или ползващи се лица) чрез подаване на съответните документи, описани във Вътрешни правила за уреждане на претенции.
  3. Запознат съм с Уведомлението за поверителност във връзка със сключване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по застрахователен договор.
Код за сигурност:*
Грешка
Вашата сесия е изтекла.